Ontwerpbesluit Houden van Dieren

Het ontwerpbesluit Houden van Dieren (gepubliceerd op 22 februari 2010) behoort tot de uitvoeringsregelgeving bij het wetsvoorstel dieren. Artikel 1.2 van het Ontwerpbesluit geeft een opsomming van een aantal gedragingen die als dierenmishandeling op grond van artikel 2.1 van de Wet dieren kunnen worden gerekend.

Doel van de regeling

een hond die blaft

Dit ontwerpbesluit houden van dieren bevat bepalingen voor professionele veehouders en voor particulieren die een huisdier hebben. Het ontwerpbesluit bevat onder meer een lijst met handelingen die aangewezen zijn als mishandeling, criteria voor het opstellen van een lijst van dieren die gehouden mogen worden (de zogeheten positieflijst), algemene huisvesting- en verzorgingsnormen voor alle zoogdieren, reptielen, vogels en vissen, en een lijst van gevallen waarin dieren mogen worden gedood.

Wat over electronische anti blafbanden?

Het gebruik van stroombanden is verboden gesteld in 1.2 lid e van het Ontwerpbesluit. In de Nota van toelichting op het besluit wordt dus een ruimte gelaten voor het gebruik indien het wordt gebruikt om ongewenst gedrag af te leren.

Reactie van de Hondenbescherming

Wij hebben als Hondenbescherming als volgt op dit artikel en toelichting gereageerd:

Artikel 1.2 Dierenmishandeling
We zijn verheugd dat dit artikel een opsomming geeft van concrete handelingen die als dierenmishandeling kunnen worden gekwalificeerd. Het benoemen van specifieke gedragingen jegens dieren die ten algemene als ontoelaatbaar worden beoordeeld, draagt ons inziens bij dat deze eenvoudiger bewijsbaar zijn dan algemenere dierenbeschermingsnormen, zoals deze nu bijvoorbeeld in artikel 36 lid 1 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (GWWD) zijn opgenomen.

De Hondenbescherming is blij dat het gebruik van een voorwerp bij een dier waarmee door middel van een elektromagnetisch signaal bij het dier pijn kan worden toegebracht, in artikel 1.2 sub e verboden is gesteld.

Zoals wellicht bij u bekend maakt de Hondenbescherming zich al jaren grote zorgen om de voortschrijdende en bijna algemene acceptatie van de stroomband. Wij pleiten al jaren dat het gebruik van stroombanden bij de training van honden wordt verboden.

Een aantal jaren geleden is door de Universiteit van Utrecht, in opdracht van ons, een onderzoek uitgevoerd naar het effect van het gebruik van deze halsbanden, die elektrische schokken kunnen overbrengen. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat honden die met stroombanden worden getraind, veelal gedrag vertonen dat duidt op pijn, angst en stress.

De Hondenbescherming heeft alleen grote bedenkingen bij hetgeen in de Nota van Toelichting staat met betrekking tot dit artikel. In de Nota van Toelichting staat namelijk dat een gelegitimeerde toepassing van apparatuur als bedoeld in onderdeel e van artikel 2.1 lid 2 is toegestaan als deze wordt gebruikt om ongewenst gedrag af te leren. Met name bij honden wordt hiervan gebruik gemaakt om gebleken agressiviteit af te leren. Dit dient dan onder deskundige begeleiding plaats te vinden. Normale opvoedkundige training van bijvoorbeeld jonge honden met dergelijke apparatuur is wel aan te merken als dierenmishandeling.

De Nota van Toelichting stelt dat toepassing is toegestaan om "ongewenst gedrag" af te leren, en de zinsnede ongewenst gedrag kan in onze optiek breed worden opgevat. Immers het "niet hierkomen" van de hond als deze geroepen wordt, is ook ongewenst gedrag en kan verkeersrisico's met zich meebrengen. Dit kan dus een argument zijn om een stroomband in te zetten op (jonge) honden die eigenlijk op een positieve trainingsmethode het "hierkomen" moeten leren.

Verder vindt de Hondenbescherming het woord "afleren" in de zinsnede "gebleken agressiviteit afleren" ongelukkig gekozen. Dit omdat agressie erfelijk kan zijn en daardoor niet af te leren is. Agressief gedrag kan worden onderdrukt, maar niet afgeleerd. De woordkeuze gaat voorbij aan de zo belangrijke factoren van motivatie, prikkel, context, etc.

Hoe blaft jouw hond?

Honden hebben verschillende redenen om te blaffen en hun blaf kan ook heel anders klinken. Sommige honden hebben een hele bijzondere blaf.

Wanneer blaft jouw hond? En weet je waarom?

Vertel het hier »

Gezien het vorenstaande vindt de Hondenbescherming dat een gelegitimeerde toepassing van apparatuur als bedoeld in dit onderdeel alleen is toegestaan als deze wordt gebruikt door een gecertificeerd gedragstherapeut en alleen nadat een uitgebreide anamnese omtrent oorzaken en motivaties van het ongewenste gedrag heeft plaatsgevonden. Er geen (afdoende) alternatieve methoden zijn om dit ongewenste gedrag aan te pakken en wanneer effectiviteit en welzijn van de hond waarop de apparatuur wordt toegepast gemonitord wordt. De apparatuur zal in geen geval gebruikt worden bij dieren jonger dan een half jaar en voor het aanleren van oefeningen of in hondensport of bij werkhonden. Wanneer apparatuur wel wordt ingezet in deze situaties wordt dit aangemerkt als dierenmishandeling.

Publicatie met dank aan Mr. Just de Wit, beleidsmedewerker juridische zaken, Hondenbescherming.


Pay it forward & deel dit met je vriendenVolg en 'like' ons

Word nu lid

In de spotlights

  1. Verliefde Velvet
  2. American Akita
  3. Drie Akita's
  4. Akita M'kito
Hondenrassen met foto »